Llif RSS

Monthly Archives: Rhagfyr 2012

Dyma ysgrifennodd Aled ar gyfer papur bro ym Mhatagonia am ein trip diweddar yno:

 

Ym mis Hydref eleni cawsom y cyfle i ymweld a’r Ariannin yn rhinwedd lwcus ein swydd fel cerddorion. Pwrpas yr ymweliad oedd mynd i berfformio a chynnal gweithdai yn y Wladfa Gymreig, er i ni fod yn ddigon ffodus i gael ychydig ddyddiau o wyliau ym Muenos Aires cyn y daith hirfaith i lawr i Drelew.

Wedi cyrraedd gorsaf Trelew, cafwyd croeso mawr yno gan Anna, ac i ffwrdd a ni yn syth i’r Gaiman. Anodd oedd peidio syllu ar y tirwedd wrth fynd o un lle i’r llall – felly yr oedd hi hefyd ar y bws i lawr – ac roedd y camera allan bron drwy’r amser!

Roedd Lois wedi bod yn brysur yn trefnu amserlen i ni, a thrwy hynny cawsom lu o brofiadau annisgwyl, difyr ac anhygoel; bron yn syth wedi i ni gyrraedd roeddem yn fyw ar y radio yn Nhrelew gyda Luned a Tegai, a daethom i’w hadnabod ill dwy dros y dyddiau canlynol.

Cawsom y cyfle i recordio ychydig o ddeunydd newydd yn stiwdio Bryn Alaw gyda Hector Ariel, a’r gobaith yw y bydd y cynnyrch yn gweld golau dydd yn ddigon buan!

Pleser o’r mwyaf oedd gweithio yn yr ysgolion. Roedd y plant mor barod i ychwanegu at y sesiynau fel nad oedd prin yn teimlo fel gwaith – ymunwyd a ni gan hanner dwsin o ddisgyblion mewn cyngerdd yn Ysgol yr Hendre, ac roedd clywed y caneuon gyda acenion Sbaeneg y tu o i ni ynwerth chweil! Dyma’r math o beth a welom yn aml drwy gydol y daith; rhyw ongl newydd, annisgwyl ond eto mor gyfarwydd.

Ar wahan i’r gwaith, cawsom asado neu ddau a chyfle i fynd i weld yr hen ffermydd, yn ogystal ac ambell bizza enfawr yn La Fonda. Digalon oedd gorfod gweld Cymru’n colli o 6-1 yn erbyn Serbia, ond buan iawn yr oedd hynny’n anghof!

Diwedd ein hamser yn y Gaiman oedd cael perfformio ar lwyfan Eisteddfod yr Ifanc cyn brysio yn ol i hel ein pac a chwilio am y bws!

 O’i chymharu a’r daith o Fuenos Aires i Drelew, ‘doedd y daith ar draws i Esquel yn fawr o beth – cysgu fu’n hanes yr holl ffordd, a deffro i weld rhai o gopaon yr Andes yn eira i gyd. O’i gymharu a’r dwyrain, mae ardal yr Andes yn debycach i adref rhywut, ond fod popeth gymaint yn fwy. Iwan Madog oedd ein gwarchodwr dewr a’n harweinydd yma, ac o’i glywed yn rhestru enwau’r ysgolion, roedden ni’n meddwl fod dros 700 i ymweld a nhw dros ychydig ddyddiau!

Doedden ni ddim yn bell o’n lle chwaith – rhaid oedd rhedeg o ddosbarth i ddosbarth ac o ysgol i ysgol yn Nhrefelin, heb son am orsafoedd radio ac ysgolion Esuel! Profiad tipyn yn wahanol oedd ysgolion yr Andes, ond yr un modd anhygoel – llai o Gymraeg i’w glywed yma, a rhaid felly oedd addasu mymryn ar y gweithdai.

Cawsom y pleser o gwmni’r cor lleol i gyd-ganu a ni ar fersiwn o’r gan werin ‘Marwnad yr Ehedydd’,a chawsom hefyd grwydro mymryn o’r parc cenedlaethol yng nghwmni gwybodus Victor a Clare. Anhygoel oedd cael mynd gyda Isaias i weld Vicent a’i deulu yn y bryniau, a syllu mewn anghredinedd ar awyren Mervin!

 Mae cymaint yr ydwi wedi anghofio ei grybwyll, ac y mae cymaint y gallwn hefyd fod wedi ei ychwanegu. Yn lwcus, mi brynodd Dafydd gamera digon swanc cyn y daith, a chanlyniad hynny ydi oriau o fideo sy’n prysur lenwi pob cyfrifiadur o fewn cyrraedd (gan gynnwys rhai Lois ac Iwan!). Wrth fynd drwy’r hyn a gafodd ei ffilmio does dim dwywaith y daw llu o atgofion yn ol – dim ond ers cwta fis yr ydym adref, ond mae’n teimlo mor bell i ffwrdd yn barod!

 Hoffem ddiolch o galon i bawb fu’n ymwneud a threfnu a hwyluso’r daith. Wnai ddim trio rhestru pawb rhag i mi anghofio rhywun. Ond os gwnaethom drafod a chi cyn y daith, neu eich cyfarfod yno, mae’r diolch i chi!

 Aled

 

Lluniau Buenos Aires a Patagonia.

Nathoni fympio mewn i Geth Evs, Gwion Sgiv a Kate yn y maes awyr:

Image

Image

Image

Image

ImageImage

ImageImage

Image

Image

 

Image

Image

Albym Georgia Ruth

‘Dani ‘di bod ynbrysur drost y misoedd diwetha.

Ar ol rhyddhau ‘Draw Dros Y Mynydd’ aethoni nol i Fryn Derwen, ond y tro yma fel band i Georgia Ruth.

Gafoni hwyl yn ei recordio hi, ac yn edrych ‘mlaen iw chael hi allan ac i gael chwarae’r caneuon yn fyw.