Llif RSS

Author Archives: cowboisrhosbotwnnog

Gaeaf.

Mai wedi bod yn oer. A ma’r boilar ‘di torri lawr.

image

Dyma ysgrifennodd Aled ar gyfer papur bro ym Mhatagonia am ein trip diweddar yno:

 

Ym mis Hydref eleni cawsom y cyfle i ymweld a’r Ariannin yn rhinwedd lwcus ein swydd fel cerddorion. Pwrpas yr ymweliad oedd mynd i berfformio a chynnal gweithdai yn y Wladfa Gymreig, er i ni fod yn ddigon ffodus i gael ychydig ddyddiau o wyliau ym Muenos Aires cyn y daith hirfaith i lawr i Drelew.

Wedi cyrraedd gorsaf Trelew, cafwyd croeso mawr yno gan Anna, ac i ffwrdd a ni yn syth i’r Gaiman. Anodd oedd peidio syllu ar y tirwedd wrth fynd o un lle i’r llall – felly yr oedd hi hefyd ar y bws i lawr – ac roedd y camera allan bron drwy’r amser!

Roedd Lois wedi bod yn brysur yn trefnu amserlen i ni, a thrwy hynny cawsom lu o brofiadau annisgwyl, difyr ac anhygoel; bron yn syth wedi i ni gyrraedd roeddem yn fyw ar y radio yn Nhrelew gyda Luned a Tegai, a daethom i’w hadnabod ill dwy dros y dyddiau canlynol.

Cawsom y cyfle i recordio ychydig o ddeunydd newydd yn stiwdio Bryn Alaw gyda Hector Ariel, a’r gobaith yw y bydd y cynnyrch yn gweld golau dydd yn ddigon buan!

Pleser o’r mwyaf oedd gweithio yn yr ysgolion. Roedd y plant mor barod i ychwanegu at y sesiynau fel nad oedd prin yn teimlo fel gwaith – ymunwyd a ni gan hanner dwsin o ddisgyblion mewn cyngerdd yn Ysgol yr Hendre, ac roedd clywed y caneuon gyda acenion Sbaeneg y tu o i ni ynwerth chweil! Dyma’r math o beth a welom yn aml drwy gydol y daith; rhyw ongl newydd, annisgwyl ond eto mor gyfarwydd.

Ar wahan i’r gwaith, cawsom asado neu ddau a chyfle i fynd i weld yr hen ffermydd, yn ogystal ac ambell bizza enfawr yn La Fonda. Digalon oedd gorfod gweld Cymru’n colli o 6-1 yn erbyn Serbia, ond buan iawn yr oedd hynny’n anghof!

Diwedd ein hamser yn y Gaiman oedd cael perfformio ar lwyfan Eisteddfod yr Ifanc cyn brysio yn ol i hel ein pac a chwilio am y bws!

 O’i chymharu a’r daith o Fuenos Aires i Drelew, ‘doedd y daith ar draws i Esquel yn fawr o beth – cysgu fu’n hanes yr holl ffordd, a deffro i weld rhai o gopaon yr Andes yn eira i gyd. O’i gymharu a’r dwyrain, mae ardal yr Andes yn debycach i adref rhywut, ond fod popeth gymaint yn fwy. Iwan Madog oedd ein gwarchodwr dewr a’n harweinydd yma, ac o’i glywed yn rhestru enwau’r ysgolion, roedden ni’n meddwl fod dros 700 i ymweld a nhw dros ychydig ddyddiau!

Doedden ni ddim yn bell o’n lle chwaith – rhaid oedd rhedeg o ddosbarth i ddosbarth ac o ysgol i ysgol yn Nhrefelin, heb son am orsafoedd radio ac ysgolion Esuel! Profiad tipyn yn wahanol oedd ysgolion yr Andes, ond yr un modd anhygoel – llai o Gymraeg i’w glywed yma, a rhaid felly oedd addasu mymryn ar y gweithdai.

Cawsom y pleser o gwmni’r cor lleol i gyd-ganu a ni ar fersiwn o’r gan werin ‘Marwnad yr Ehedydd’,a chawsom hefyd grwydro mymryn o’r parc cenedlaethol yng nghwmni gwybodus Victor a Clare. Anhygoel oedd cael mynd gyda Isaias i weld Vicent a’i deulu yn y bryniau, a syllu mewn anghredinedd ar awyren Mervin!

 Mae cymaint yr ydwi wedi anghofio ei grybwyll, ac y mae cymaint y gallwn hefyd fod wedi ei ychwanegu. Yn lwcus, mi brynodd Dafydd gamera digon swanc cyn y daith, a chanlyniad hynny ydi oriau o fideo sy’n prysur lenwi pob cyfrifiadur o fewn cyrraedd (gan gynnwys rhai Lois ac Iwan!). Wrth fynd drwy’r hyn a gafodd ei ffilmio does dim dwywaith y daw llu o atgofion yn ol – dim ond ers cwta fis yr ydym adref, ond mae’n teimlo mor bell i ffwrdd yn barod!

 Hoffem ddiolch o galon i bawb fu’n ymwneud a threfnu a hwyluso’r daith. Wnai ddim trio rhestru pawb rhag i mi anghofio rhywun. Ond os gwnaethom drafod a chi cyn y daith, neu eich cyfarfod yno, mae’r diolch i chi!

 Aled

 

Lluniau Buenos Aires a Patagonia.

Nathoni fympio mewn i Geth Evs, Gwion Sgiv a Kate yn y maes awyr:

Image

Image

Image

Image

ImageImage

ImageImage

Image

Image

 

Image

Image

Albym Georgia Ruth

‘Dani ‘di bod ynbrysur drost y misoedd diwetha.

Ar ol rhyddhau ‘Draw Dros Y Mynydd’ aethoni nol i Fryn Derwen, ond y tro yma fel band i Georgia Ruth.

Gafoni hwyl yn ei recordio hi, ac yn edrych ‘mlaen iw chael hi allan ac i gael chwarae’r caneuon yn fyw.

5 o hoff recordiau Dafydd.

Ma’ hyn yn anodd braidd, ond oni’n meddwl swni yn trio rhestru fy 5 hoff record erioed. Yn amlwg, ma.hwn yn restr sydd yn mynd i newid o wythnos i wythnos, dydd i ddydd o bosib. Ond dyma’r rhai presennol. (Deud y gwir, ma gneud rhestr top 5 ERIOED yn amhosib, felly dyma 5 albym dwi’n hoff iawn ohonynt!)

Ryan Adams – Heartbreaker

Heartbreaker

 Ma’ hon yn un o ddwy dwi bron yn sicr y byswni byth yn medru ei thynnu oddi ar yr rhestr. ‘Dwin meddwl na hon ydi’r best produced ac engineered albym erioed. Ryan Adams a Ethan Johns, a pobol anhgyoel eraill fel Gilian Welch a Dave Rawlings. Mai yn wych.

Neil Young – Harvest Moon.

 Harvest Moon

Hon ydi’r unig un arall  sydd yn saff oi lle yn y top 5. ‘Di ddim yn cael ei chyfri yn un o albyms gorau Neil Young. Deud gwir, mai’n bell o hynnu, a dwi’n cyfadda, mae na elfen fawr o Nostalgia yn dod mewn i’r dewis yma. Odd Dad yn arfer chwarae hi lot pan oeddani yn llai. Mai’n atgoffa fi o bnawn dydd Sul glawiog adra yn ‘Rerw. ‘Dwin meddwl fod lot o ffans Neil Young yn ei gweld hi dipyn bach yn twee a tame. Ella wir, ond mana ganeuon arbennig arni.

Bon Iver – For Emma Forever Ago.

For Emma Forever Ago

Mana lot o son ‘di bod am Bon Iver drost y blynyddoedd diwethaf. Lot ddim yn ffans, o’r stwff newydd yn enwedig. Dwi’m yn siwr os ydwi, ond mae un peth yn saff, ma hon yn bangar o albym.

Nirvana – Nevermind

Nevermind (20th Anniversary Remastered Edition)

‘Dwi’n meddwl bod hon i fod yma. Geshi phase Nirvana, faha rhan fwyaf o bobl! Sydd yn deud lot am ei dylanwad nhw. Dwi’n meddwl bod rhei o’r drum tracks ar hon ymysg y rhei gorau gaeth ‘rioed ei recordio. (Lot o bobl yn aghhytuno’n chwyrn efo hyna, dwi’n siwr)

EELS – Beautiful Freak.

Beautiful Freak

‘Dwi ddim yn gwrando ar hon mor aml a’r lleill. Deud gwir, oni wedi anghofio amdani tan wan. Oni’n gwrando lot arni cyn mynd i Coleg ac yn ystod y ddwy flynedd wedyn. Llawn caneuon briliant.

Substitute bench:

The Low Anthem – Oh My God, Charlie Darwin

Calexico – Garden Ruin

Steve Eaves – Moelyci

 

Daf

 

Hynt a helynt

Bu’r misoedd diwethaf yn rhai digon prysur, a digon o sbort i’w canlyn.

Cafwyd haf bendigedig, a hwnnw’n llawn cimychiad gan y bonheddwr Gruffydd o Drefor, a hufen ia yng Nghastell Nedd…

…yn llawn meddwl tybed i le’r aethai’r Race Horses heb na phar o esgidiau na gwin coch…

… ac yn llawn dianc i gytiau bach i smocio…

Gwedi’r haf mi aethon ni tua Bethesda, i stiwdio Bryn Derwen unwaith yn rhagor i recordio sesiwn 3 can gogyfer rhaglen ‘Trac’ ar Radio Cymru, ac er mwyn gweithio rhyw fymryn ar ein trydedd record hir.

Yno gwnaethpwyd digrifbethau:

Bu Iwan yn mwynhau chwara Joe Cool Tough Guy yn y stiwdio:

Mae’r dair can a recordiwyn ar gyfer ‘Trac’, sef ‘Yno Fydda i’, ‘ Tawel Yma Heno’, a’n fersiwn ni o gan Gwilym Morus, ‘Cyn Iddi Fynd Rhy Hwyr’ i’w clywed ar www.soundcloud.com/cowbois, pe dymunwch wrando.

Bu prysurdeb wedyn gyda’r beth ddigri honno o ochrau Aberystwyth, Georgia Ruth Williams. Recordio ar gyfer ‘Trac’ unwaith eto, ond y tro hwn yn y BBC ym Mangor.

Dacw hi draw, yn gwisgo cot o blu estrys, a’i ffan mwyaf ar y chwith:

Bu Dafydd wrthi am oriau yn gwrando ar gasgliadau Soothing Panpipes y BBC tra ‘roedd Aled ac Iwan yn dysgu canu:

Ar yr un pryd, symud ty oedd ein hanes, fel yr adroddodd Dafydd yn y blog cynt. Bu prysurdeb mawr wrth symud a gosod yr offer recordio:

A phrysurdeb wedyn yn recordio:

Mae canlyniad cyntaf y stiwdio fechan i’w glywed isod. Fersiwn ydi hi o gan werin o America, ac ew am gan neis ydi hi:

Mis Tachwedd welodd drip i Lundain i chwarae yn noson www.comedownandmeetthefolks.co.uk, ac am noson dda oedd hi. Llwyddodd Iwan i osod stumog Aled ar blat gogyfer ei swper:

Ymhen rhyw wythnos, aed a cheffyl a throl i Gaer, i chwarae yn Telfords Warehouse mewn noson hyfryd a drefnwyd gan Adam Walton. Roedden ni’n agor y noson fel band Georgia Ruth, ac yna’n gorffen y noson ar ein liwt ein hunain. Rhyw ddydd fe hoffwn orffen noson ar fy lute, fy hunan.

Cafwyd sglodion a salad a bara yng Nghaer, yn ogystal a bwced o gwrw mewn rhew:

O! Am les wna hynny i dymer dyn – dywed Twm y Ci fod cwrw oer yn dda i’r galon.

Fodd bynnag, er gwaetha’r sbort a gafwyd, daeth un ffaith i’r amlwg dros y misoedd diwethaf, a hynny’n sioc i bawb. Mae dal yn anodd dygymod a’r peth ond – ew! – am hogyn cryf ydi Iwan Ni:

 

Aled

Blog cyntaf!

Helo!

Gan mai dyma’r blog cyntaf, dwi’n mynd i falu awyr.

‘Dani’n gobeithio diweddaru’r blog yma mor aml a fedrani. Dwnim os wnawni hynny, ond dyna ni.

Ma’ Aled a fi wedi bod yn gweithio ar wefan newydd swanc Cowbois Rhos Botwnnog ers diwrnod neu ddau. Mae o yn edrych yn o lew, dybia i. Ond eto, r’un fath a recordio albym a ballu, mae gwario gymaint o amser ar wbath yn achosi i fi golli pob perspectif o’r peth, felly digon posib ei bod hi’n edrych yn eithriadol o wael.

Mi ‘dani fod lawr yn Gaerdydd ar y funud, yn pracdeishio efo Georgia Ruth tuag at gig yn Gwdihw yn noson lawnsio Huw M nos Fercher, yn ogystal a mynd i barti Nadolig  Radio Cymru Huw Stephens .Ond, yn hytrach na’i bomio hi lawr yr A470, penderfynodd Vanessa’r fan y byddai’n well ganddi sefyll yn y glaw a gwrthod symud. ‘Mi aeth Iwan ar y tren r’un fath. Duw a wyr pryd y doith o yn ei ol.

Yn ddiweddar iawn, ‘dani wedi symud i dy yn Llithfaen:

Image

Da ‘di Llithfaen. Mae’r pentre tua 20 munud o Botwnnog, lle cawsom ein geni a’n magu. Ma gan Llithfaen dy tafarn, siop, a ‘rwan, home studio:

Image

‘Sgynoni ddim y wyrld wide web yn y ty eto, felly dani ‘di bod adra yn  ‘Rerw am chydig ddyddiau, yn gneud petha fel y wefan, ac edmygu locsyn Dad:

Image

Ar ol cael fy ysbrydoli gan ymgais arbennig ffaddyr o dyfu ei locsyn cynta, mi esh ati i drio tyfu ‘wbath fy hun. Yn anffortunus, ma fy un i, fel ma Mam yn ei ‘ddeud, fel brigyn eithin bler. Dwi’n cytuno:

Image

Dwi jysd yn 24. Fedrai ond teimlo anghyfiawnder ac anhecwch fy mod i a fy mrodyr wedi colli be’ ddylia fod yn hawl pob dyn; tyfu locsyn tew.

Ynghyd a cholli pob un o’i sbectols, ma mam wedi bod yn shrincio jympyrs da:

Image

Hwyl am y tro.

Dafydd